Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Công tác thẩm định giá và phương thức thoái vốn
4/10/18 9:09 AM

Ngày 04/4//2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 691/BXD-QLDN gửi các Các Tổng công ty - TNHH một thành viên thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại các Tổng công ty – CTCP về công tác thẩm định giá và phương thức thoái vốn.

Thực hiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Để việc thoái vốn đúng theo quy định, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và tối đa hóa lợi ích Nhà nước khi thoái vốn tại doanh nghiệp, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty - TNHH một thành viên thuộc Bộ Xây dựng và Người đại diện phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại các Tổng công ty - CTCP (Người đại diện):

1. Đối với công tác thẩm định giá

Thời điểm thẩm định giá: chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị cổ phần phải được thực hiện theo báo cáo tài chính gần nhất (quý/6 tháng/năm) có ngày kết thúc báo cáo tài chính không quá 06 tháng so với thời điểm thẩm định giá.

Sử dụng chứng thư thẩm định giá làm căn cứ để thoái vốn: việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày giao dịch cuối cùng (đối với trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán), hoặc tính đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh), hoặc tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận).

2. Phương thức thoái vốn: thực hiện việc thoái vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 691/BXD-QLDN.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_691 BXD-QLDN_04042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE