Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị điều chỉnh giá đối với phần tạm ứng của hợp đồng thi công xây dựng
1/9/17 9:16 AM

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị điều chỉnh giá đối với phần tạm ứng của hợp đồng thi công xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2481/SGTVT-TĐ ngày 30/11/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, hợp đồng là hợp đồng điều chỉnh giá ký ngày 26/9/2014, sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trong hợp đồng các bên có thỏa thuận “Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng”, nội dung này trong hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Do đó, các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng sẽ không phải điều chỉnh đơn giá, kể cả trong trường hợp Pn < 1.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_19-BXD-KTXD_05012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE