Phản hồi các kiến nghị
 
Lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và việc ký quỹ khi thực hiện dự án nhà ở xã hội
10/6/17 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 272/BXD-QLN gửi Công ty CP Cát Tường về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và việc ký quỹ khi thực hiện dự án nhà ở xã hội 

Sau khi nhận được văn bản số 61/CV-CT ngày 06/9/2017 của Công ty CP Cát Tường, đề nghị có ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và việc ký quỹ khi thực hiện dự án nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động trong khu công nghiệp. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014

Theo quy định tại điểm a, c, d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014 thì:

“a) Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư;

c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội;

d) Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014 thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện chỉ định chủ đầu tư.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014 thì UBND cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đầu thầu nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư.

2. Về thủ tục đề nghị Quyết định hay Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội

Đề nghị Công ty CP Cát Tường căn cứ vào quy mô của dự án, nguồn vốn đầu tư vào dự án và các quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở để làm thủ tục Quyết định hay Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

3. Về ký quỹ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Liên quan đến nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến như sau (văn bản số 3499/BKHĐT-PC ngày 10/5/2016):

Căn cứ vào các quy định tại Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, nếu nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội thì không phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 272/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_272-BXD-QLN_05102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE