Phản hồi các kiến nghị
 
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
6/12/18 1:57 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1374/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Sau khi nhận được công văn số 245/LVHDL-QHKTMT ngày 22/5/2018 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đề nghị có ý kiến về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 và Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (gọi tắt là Quy hoạch chung), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chỉ đạo lập, phê duyệt và giám sát thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào Khu D – Khu dịch vụ du lịch tổng hợp (như dự án Học viện Dân tộc...), căn cứ Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung về chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Làng Văn hóa.

Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Quyết định 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1374/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1374-BXD-QHKT_11062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE