Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
7/6/18 3:49 PM

Việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng qua các giai đoạn, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Mới đây, ngày 05/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1638/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, căn cứ điều kiện cụ thể, từng thời điểm của dự án, công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức chi phí tư vấn theo công bố tại các Quyết định trên. Trường hợp vận dụng định mức chi phí tư vấn không phù hợp hoặc dự án, công trình có quy mô lớn hơn quy mô theo hướng dẫn tại các Quyết định trên hoặc những công việc tư vấn chưa có định mức đã được công bố thì chủ đầu tư lập dự toán để xác định chi phí.

Trường hợp điều chỉnh nội dung hợp đồng phải căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết giữa các bên có hiệu lực và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1638/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1638-BXD-KTXD_05072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE