Phản hồi các kiến nghị
 
Phát sinh và điều chuyển khối lượng của hợp đồng trọn gói
5/13/19 3:22 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 182/KQLĐBĐT-KHTH ngày 29/3/2019 của Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai về việc phát sinh và điều chuyển khối lượng của hợp đồng trọn gói.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1122/BXD-KTXD (13/5) có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Nội dung văn bản số 182/KQLĐBĐT-KHTH không nêu rõ hình thức hợp đồng (hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hay hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) và các thỏa thuận về điều chỉnh hợp đồng, nên Bộ Xây dựng chưa đủ căn cứ hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp nêu tại văn bản số 182/KQLĐBĐT-KHTH là hợp đồng trọn gói thực hiện theo các quy định sau:

- Điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

- Khoản 1 Điều 03 Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định:

“1. Đối với hợp đồng trọn gói: Chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

a) Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm:

- Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.”

Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định nêu trên để quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1122/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1122-BXD-KTXD_13052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE