Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu
5/13/19 4:05 PM

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1124/BXD-KTXD gửi Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về việc hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán cho công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng của nhà thầu tại các dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Về định mức tỷ lệ phần trăm (%) được quy định tại bảng 2.4 Phụ lục số 2 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng là định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về nghiệm thu, thanh toán chi phí hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD:

Theo nội dung văn bản số 34a/CV-CNTS28, do hồ sơ mời thầu và hợp đồng ký kết giữa các bên đối với chi phí hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế được tính theo khoản (không yêu cầu lập dự toán chi tiết theo định mức, đơn giá) nên chi phí này được thanh toán trên cơ đơn giá trong hợp đồng đã ký kết (bao gồm cả những điều chỉnh theo quy định của hợp đồng) và không phải lập lại dự toán chi tiết, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp, trong hồ sơ mời thầu hoặc trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên chưa quy định cụ thể phương thức thanh toán các chi phí này, các bên có thể thỏa thuận bổ sung, làm rõ phương thức thanh toán để làm cơ sở thanh toán hợp đồng; đối với chi phí hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế thì có thể sử dụng phương thức thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị nghiệm thu xây lắp hoàn thành hoặc theo tỷ lệ phần trăm (%) cho từng giai đoạn chuyển bước thi công và thanh toán hết khi công trình hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1124/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1124-BXD-KTXD_13052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE