Tin cải cách hành chính
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng
1/6/17 3:57 PM

Ngày 28/12/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định 1367/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

 

Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Xây dựng.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định 862/QĐ-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ như công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính cũng được nêu rõ trong kế hoạch.

Kế hoạch CCHC năm 2017 yêu cầu cần nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đốỉ với viên chức. Bên cạnh đó, tiếp tục thừa kế và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC của Bộ Xây dựng…
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1367/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE