Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Nam Định
12/29/17 4:30 PM

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp thực hiện rà soát, đánh giá vướng mắc giữa quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư với các Luật chuyên ngành và đã báo cáo Chính phủ tại Văn bản số 1187/BXD-PC ngày 16/6/2016 về việc rà soát các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, doanh nghiệp và Văn bản số 1753/BXD-PC ngày 31/7/2017 về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh. Tiếp đó, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 64/TTr-BXD ngày 30/11/2017 đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị.

Theo nội dung Tờ trình số 64/TTr-BXD ngày 30/11/2017, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tính đặc thù trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị; đồng thời, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo hộ quyền tác giả của tổ chức tư vấn có ý tưởng quy hoạch và giải pháp thực hiện được tuyển chọn, Bộ Xây dựng đã đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo hướng thi tuyển ý tưởng quy hoạch đô thị là một công việc được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu; đơn vị có ý tưởng quy hoạch kiến trúc và giải pháp thực hiện được tuyển chọn thì được chỉ định lập quy hoạch đô thị khi đơn vị có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp không đủ năng lực thì được phép liên danh với nhà thầu tư vấn khác có đủ năng lực để được chỉ định thầu.

Đồng thời, để bảo đảm vừa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, vừa đảm bảo tính đặc thù trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 nêu trên thì cần sửa đổi, bổ sung đồng bộ Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 theo hướng gói thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng được chỉ định cho đơn vị có ý tưởng quy hoạch kiến trúc và giải pháp thực hiện được tuyển chọn khi đơn vị có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp không đủ năng lực thì được phép liên danh với nhà thầu tư vấn khác có đủ năng lực để được chỉ định thầu để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ sung các quy định chi tiết về việc thi tuyển, chỉ định lập quy hoạch đô thị trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội thông qua để đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3137/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE