Phản hồi các kiến nghị
 
Định mức, giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bãi chôn lấp số 02 tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
14:20 09/09/2019

Ngày 09/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2128/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH KBEC VINA về việc cho ý kiến định mức, giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bãi chôn lấp số 02 tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn do mình quản lý. Trường hợp giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định lớn hơn mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công bố của Bộ Xây dựng, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt”.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị: “Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng, áp dụng trong quá trình xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc điều chỉnh định mức dự toán nếu điều kiện thực tế thực hiện của địa phương có sự khác biệt so với điều kiện quy định trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố; tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng”.

Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH KBEC VINA căn cứ các quy định trên báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2128/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2128-BXD-KTXD_09092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE