Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
16:11 29/08/2019

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6630/VPCP-QHĐP ngày 26/7/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị nghiên cứu, trả lời các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 04/7/2019.

Sau khi nghiên cứu, đối với ý kiến tại số thứ tự 427 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước: “Sớm ban hành quy định hướng dẫn phương pháp xác định dự toán kinh phí cho công tác nghiệm thu và bảo trì xây dựng theo quy định”, Bộ Xây dựng đã có công văn 2056/BXD-KTXD (29/8) có ý kiến trả lời như sau:

1. Về chi phí cho công tác nghiệm thu:

Chi phí cho công tác nghiệm thu đối với từng chủ thể liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đã được quy định cụ thể tại các quy định của pháp luật. Đối với chủ đầu tư, chi phí này nằm trong dự toán chi phí quản lý dự án; đối với nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát các chi phí này nằm trong giá gói thầu xây dựng, gói thầu tư vấn giám sát; đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định cụ thể tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung các chi phí phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm:

- Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí theo quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra.

- Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán
- Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở các chế độ chi tiêu tài chính đối với cơ quan quản lý nhà nước, mức thù lao chuyên gia, số lượng chuyên gia,... và đã được hướng dẫn cụ thể trong các quy định khác của pháp luật về chi tiêu tài chính. Bộ Xây dựng cũng đã có hướng dẫn cụ thể hơn về chi phí cho công tác này tại Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016.

2. Về chi phí bảo trì công trình xây dựng:

Các loại chi phí, nguyên tắc xác định, phương pháp xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Các chi phí này chủ yếu gồm các nhóm chi phí liên quan đến tư vấn, chi phí đầu tư xây dựng, các chi phí chuyên gia và chi phí cho các cơ quan chức năng. Phương pháp xác định dự toán chi phí đã được hướng dẫn cụ thể trong các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kèm theo thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; các chế độ, chính sách khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2056/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE