Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
16:21 09/09/2019

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch để cơ quan làm cơ sở thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2130/BXD-KTXD (09/9) trả lời như sau:

1. Việc xác định chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5). Đối với nội dung quản lý sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, Thông tư số 05/2017/TT-BXD chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc quản lý chi phí thẩm định quy hoạch hiện đang có sự chồng chéo trong hướng dẫn thực hiện với nội dung phí thẩm định đồ án quy hoạch tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015. Theo đó, phí thẩm định đồ án quy hoạch sẽ do Bộ Tài chính quy định.

2. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BXD dự kiến ban hành năm 2019. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp và thống nhất với Bộ Tài chính để có cơ sở quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng chi phí thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch trong nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, làm căn cứ cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2130/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE