TP Hồ Chí Minh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn(23/09/2020)

TP Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng Chương trình nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của giai đoạn mới và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Tìm theo ngày :