Chương trình Xây dựng nông thôn mới ở yên lạc, vĩnh phúc: Năm 2015 sẽ hoàn thành(25/10/2011)

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Lạc cũng như các địaphương khác ở tỉnh Vĩnh Phúc đang nỗ lực hoàn thành sớm nhất mục tiêu đềra, phấn đấu đến năm 2015, Yên Lạc sẽ đạt chuẩn về nông thôn mới.

Tìm theo ngày :