Thông báo Kết luận số 5779/KL-BXD ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên(30/12/2022)

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 200/TB-BXD về Kết luận số 5779/KL-BXD ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

12345...21
Tìm theo ngày :