Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng(19/04/2023)

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Tìm theo ngày :