Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế(12/04/2023)

Để hoàn chỉnh dự thảo TCVN trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế.

Tìm theo ngày :