Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đièu chỉnh dự toán xây dựng

Ngày cập nhật: 06/09/2021

Hỏi: (Lê Quang Long - huylam0911@gmail.com)

Đơn vị tôi được giao làm Chủ đầu tư quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đang có 01 dự án đầu tư đã được Phòng Quản lý đô thị thẩm định và được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt dự án vào tháng 10/2019, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng vào tháng 5/2020 áp dụng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP và định mức xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP. Do chưa có mặt bằng thi công nên Chủ đầu tư chưa triển khai công tác đấu thầu thi công và đấu thầu giám sát. Đến nay, ngày 18/6/2021 Chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng nên chuẩn bị các công tác liên quan để đấu thầu xây lắp và đấu thầu giám sát. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 44 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 thì phải cập nhật lại dự toán theo định mức của Nghị định 68 đã ban hành (cập nhật theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP và định mức của Nghị định 68, Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).

Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang thực hiện lập dự toán xây dựng điều chỉnh để trình thẩm định và phê duyệt. Mặc khác:

- Theo Khoản 3, Điều 15, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định: "3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng."

- Theo Khoản 4, Điều 39, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: "4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan."

Theo đó, cả Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 15/2021/NĐ-CP đều chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán đối với trường hợp cơ quan tôi đang thực hiện. Tôi muốn hỏi, đối với trường hợp nêu trên thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng để cập nhật định mức theo quy định thì thẩm quyền thẩm định do đơn vị nào thực hiện và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng do cơ quan nào phê duyệt.

Trả lời:

1.Dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4, Điều 135 Luật Xây dụng.

2.Trường hợp công dân hỏi là việc cập nhật xác định lại dự toán xây dựng công trình (theo định mức quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD), không phải là trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Chủ đầu tư thực hiện cập nhật dự toán xây dựng công trình theo quy định tại khoản 4, 5, 8, Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cục Kinh tế xây dựng