Dự án đầu tư trang thiết bị có yếu tố cải tạo thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định nào?

Ngày cập nhật: 17/09/2021

Hỏi: (Bộ Giáo dục và Đào tạo - nlthuan@moet.gov.vn)

Tại Khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công số 39/2019QH14 quy định về "Dự án có cấu phần xây dựng" và "Dự án không có cấu phần xây dựng". Luật Đầu tư công cũng hướng dẫn các quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án Có/Không có cấu phần xây dựng sẽ thực hiện theo các bước khác nhau, theo đó "Dự án có cấu phần xây dựng" thực hiện theo pháp luật về xây dựng. Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang thực hiện một số dự án đầu tư về lĩnh vực Công nghệ thông tin, dự án khoa học công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của ngành sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự án nhóm C hoặc nhóm B, tôi tạm phân các dự án của Cơ quan thành 2 nhóm trường hợp: (i) Nhóm I: Dự án đơn thuần đầu tư trang thiết bị không cần lắp đặt hoặc có lắp đặt tuy nhiên không có yếu tố cải tạo, lắp đặt vật tư. (ii) Nhóm II: Dự án chủ yếu đầu tư trang thiết bị tuy nhiên có một số công tác mang yếu tố cải tạo, lắp đặt vật tư như: đục tường, trám vá đi đường ống, máng luồn dây, dây điện, dây mạng, cáp quang, lắp đặt đường dây, ống đồng hệ thống điều hoà nhiệt độ, lắp đặt đường dây, ống của hệ thống phòng cháy chữa cháy... các hạng mục thi công lắp đặt trong dự án không trọng yếu, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình và chiếm tỷ trọng nhỏ (<10% tổng mức đầu tư và có giá trị không quá 5 tỷ đồng). Mục đích thi công lắp đặt để cung cấp đường mạng, thoại, điện, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hoạt động của máy móc, trang thiết bị. Như vậy, tôi muốn hỏi Quý cơ quan đối với dự án Nhóm II nêu trên có phải Dự án có cấu phần xây dựng theo Khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 không? việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo pháp luật về xây dựng hay áp dụng theo dự án Không có cấu phần xây dựng trong luật đầu tư công?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 “Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án”. Việc Dự án đầu tư trang thiết bị có một số công tác cải tạo, lắp đặt (như: đục tường, trám vá đi đường ống, máng luồn dây, ...) như đã nêu tại văn bản hỏi được xác định là Dự án có cấu phần xây dựng và thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo pháp luật về xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ “Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư)” chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Việc tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng