Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hiện tại tôi đang công tác tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai, tôi có nội dung vướng mắc trong quá trình làm việc như sau: "Tại Điều 23 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí (trong đó có chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)". Việc áp dụng chi phí này như thế nào?. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện đối với các loại công trình nào?, trong trường hợp nào? và trình tự thực hiện như thế nào?, vì hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Kpă Hoàng Như Ý (tuma277@gmail.com) -

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán

BQL dự án ĐTXD huyện đang làm chủ đầu tư công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện do UBND huyện quyết định đầu tư. Trong qua trình thực hiện xảy ra trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán do trượt giá (không làm vượt tổng dự toán đã được UBND huyện phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Căn cứ Khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định như sau: “Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”.

Tuy nhiên tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định như sau: Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều chỉnh khối lượng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều chỉnh thiết kế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thì không phải thẩm định lại của Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt các nội dung chi phí điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán rồi báo cáo UBND huyện (theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD) hay là phải có ý kiến chấp thuận của UBND huyện rồi mới được phê duyệt điều chỉnh dự toán (theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD)?

Thuong Pham (thuongpham1091@gmail.com) -

Xác định định mức rọ đá trên cạn ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trong quá trình triển khai thực hiện có một số vướng mắc như sau:

1. Về định mức làm và thả rọ đá trên cạn Tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng

- Đối với mã hiệu làm và thả rọ đá trên cạn AL.15112 loại rọ 2x1x1m (2m3) vật liệu đá hộc thi công xếp rọ là 1,6 m3, theo định mức 1776 thì rọ đá 2x1x1m (2 m3) vật liệu đá hộc thi công xếp rọ là 2,2 m3.

- Đối với công tác xếp đá hộc khan không chít mạch mặt bằng mã hiệu định mức AE.12110 quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BXD quy định 1m3 đá hộc xếp khan mặt bằng thì vật liệu bằng đá hộc là 1,2 m3.

Như vậy vận dụng vào công tác làm và thả rọ đá trên cạn thì vật liệu để xếp rọ đá là 1,6 m3 hay 2,2 m3/rọ kích thước (2x1x1)m.

Lò Cầm Hồng (locamhong@gmail.com) -

Hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói

1.Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công có khối lượng phát sinh như: trong  thiết kế và hợp đồng có 100m kè mái, nay phát sinh kéo dài thêm 50m kè mái vẫn nằm trong đoạn tuyến. trường hợp này Chủ đầu tư có được thanh toán thêm khối lượng và giá trị cho nhà thầu ngoài giá trị trong hợp đồng hay không.

2. Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công không có khối lượng phát sinh, thì nhà thầu có được thanh toán bằng giá trị trúng thầu tronh hợp đồng trọn gói không (bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng và trượt giá)

Nguyễn Đăng Dinh (dangdinhsgt@gmail.com) -

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

Tôi đang làm trong lĩnh vực thiết kế. Công tác thi công đóng cọc BTCT dưới nước bằng Tàu đóng cọc AC.19000 và đóng cọc ống BTCT bằng Máy đóng cọc hoặc búa rung AC.21000 đã bao gồm hệ sàn đạo, xà kẹp, định vi đóng cọc hay chưa? Theo thành phần công việc của hai định mức trên ghi gồm công tác "định vị cọc vào vị trí đóng" tức là không cần hệ sàn đạo định vị cọc. Tuy nhiên theo hướng dẫn áp dụng có ghi "Định mức đóng cọc bằng Máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi"?

Phạm Tuân (pntuantedis@gmail.com) -

Chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Cơ quan chúng tôi là chủ đầu tư một công trình, do phải điều chỉnh thiết kế, dẫn đến phải điều chỉnh dự toán. Dự toán trước đây được lập theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do vậy điều chỉnh dự toán tại thời điểm hiện nay thì áp dụng Nghị định 32/2015/NĐ-CP hay áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP?

Dương Văn Định (duonghoangkien@gmail.com) -