Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Tại Khoản 10 Điều 6 và Khoản 3 Điều 10 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định: "Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án: Dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này".

Tuy nhiên, tại Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 7 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng có quy định: "Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng".

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013 và Điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015: "Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư".

Như vậy, nội dung này quy định  tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP không thống nhất với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2017/TT-BXD và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Vậy xin quý Bộ hướng dẫn cụ thể đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì áp dụng như thế nào?

Trần Thanh Tùng (trantung9797@gmail.com) -

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Theo Mục b Điểm 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa ra đời có quy định "Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;".

Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện là Phòng Kinh tế - Hạ tầng, vậy có được giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định báo cáo kinh tế - Kỹ thuật nữa hay không?

Trương Hồng Quang (hongquang04bk@gmail.com) -

Thành phần hao phí công tác trát ban hành kèm theo Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

Theo tập định mức 1776, công tác trát mã AK21110-30 có ghi thành phần công việc "chuẩn bi vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật". Trong thành phần hao phí gồm Vật liệu (vữa, vật liệu khác); Nhân công và Máy thi công. Theo nội dung trên tôi đang hiểu: Trong thành phần hao phí chưa có lưới chống nứt tường (theo yêu cầu kỹ thuật) tại những vị trí giao tường - cột, dầm (hai loại vật liệu có thành phần cơ lý khác nhau. Khi lập dự toán tôi tính bổ sung công tác tạm tính (TT: đóng lưới chống nứt) có được phù hợp hay không?. Tôi hiểu vậy là đúng hay sai?

Vũ Xuân Thủy (Xuanthuykt84@gmail.com) -

Vật nuôi trong nhà chung cư

Tôi xin hỏi, chó và mèo có bị cấm nuôi trong phạm vi căn hộ chung cư theo Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hay không? (không thả rông, không sử dụng các khu vực như hoa viên, sân chơi; khi mang chó, mèo từ căn hộ ra ngoài chung cư, người nuôi cho vào giỏ, túi hoặc rọ mõm, xích chó theo quy định pháp luật).

Cát Lâm (cat.lam.vn@gmail.com) -

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

Công tác đổ bê tông mặt đường AF.15400 trong phân tích vật tư về ca máy chỉ có máy đầm, máy trộn bê tông và đầm bàn. Xong thực tế hiện nay nếu đổ bê tông đơn thuần vậy mặt đường dễ bung sau một thời gian đổ. Vì vậy nhiều nơi cho thêm công tác tạm tính Đánh bóng mặt đường bằng máy xoa mặt bê tông (không có trong định mức). Xin hỏi công tác này có được tính không?, có nằm trong nội dung mã việc AF.15400 không?

Nguyễn Đức Dũng (nguyendunghd999@gmail.com) -

Định mức xây dựng

1, Theo điều 15 nghị định 68/2019/NĐ-CP và điều 17 thông tư 09/2019/TT-BXD thì những định mức chưa có trong hệ thống định mức đã ban hành hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì tổ chức tư vấn lập dự án có trách nhiệm xác định định mức mới hoặc định mức điều chỉnh, vây tính chính xác của các định mức này do ai chịu trách nhiệm?

2, Khi có định mức mới hoặc điều chỉnh mà dẫn đến đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá hiện hành của Nhà nước thì cấp quyết định đầu tư được quyết định. Vậy đơn giá hiện hành được xác định là như thế nào ? ( vì đơn giá hiện hành do định mức đã ban hành quyết định, nhưng do chưa có định mức nên chưa xác định đơn giá hiện hành được).

3, Khi tổ chức tư vấn lập dự toán xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh để đưa vào dự toán thì có cần thẩm đinh, phê duyệt định mức trước không hay sẽ thẩm định phê duyệt cùng dự toán ?

Trần Văn Hưng (lactranghanam@gmail.com) -