Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, vậy người quyết định đầu tư có được ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt các dự toán này không? Nếu được, hình thức ủy quyền như thế nào?

Lê Thành Trung (t0982421913@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I

Tôi học Khoa Đô thị - ngành Cấp Thoát nước, danh hiệu kỹ sư đô thị. Được cấp chứng chỉ Thiết kế Cấp thoát nước công trình cấp I. Hiện trong ngành nghề thiết kế cấp thoát nước có 03 hạng mục:

- Cấp thoát nước công trình trong nhà;

- Cấp thoát nước công trình Hạ tầng kỹ thuật;

- Công trình xử lý nước thải.

Tôi xin hỏi năng lực chứng chỉ của tôi có bảo đảm các tiêu chí trên không?

Trần Cảnh Khang (trancanhkhang@gmail.com) -

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Các căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 tại Điều 7 yêu cầu về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị:

- Theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, tại Khoản 4 Điều 7: Đối với những đồ án quy hoạch có quy mô dân số tương đương với đô thị loại IV trở lên tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, các đô thị có quy mô được xác định trong đồ án quy hoạch chung được phê duyệt tương đương với đô thị loại I, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án.

Tại Khoản 4 Điều 2 giải thích từ ngữ: Khu vực cải tạo đô thị là khu vực phát triển được đầu tư xây dựng nhằm năng cao chất lượng đô thị hiện có nhưng không làm thay đổi cơ bản cấu trúc đô thị.

Tình hình thực tế về thành phố Biên Hòa:

- Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai vào năm 2015.

- Lập điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014.

- Hiện nay thành phố Biên Hòa đang triển khai lập quy hoạch phân khu (tất cả các đồ án quy hoạch phân khu cho 30 phường xã thuộc thành phố Biên Hòa) theo điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014. Trong đó có 7 đồ án quy hoạch phân khu (lập mới) và các đồ án quy hoạch phân khu còn lại thuộc khu vực cải tạo đô thị.

- Các đồ án quy hoạch phân khu thuộc khu vực cải tạo đô thị. Vào năm 2009, các khu vực này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho 25 phường xã được tỉnh phê duyệt.

- Nay đến thời kỳ lập quy hoạch phân khu cho khu vực cải tạo đô thị có quy mô dân số trên 50.000 dân cho một đồ án quy hoạch phân khu.

Căn cứ Điều 2 và 7 của Nghị định trên, thành phố Biên Hòa có các khu vực cải tạo đô thị (nêu trên) khi lập đồ án quy hoạch phân khu có quy mô dân số trên 50.000 người thì UBND tỉnh Đồng Nai có cần phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án không?

Võ Văn Tư (tuphaoloo@gmail.com) -

Thời hạn bảo hành công trình

Khi Công ty tôi giao kết hợp đồng xây dựng nhà ở riêng lẻ cho khách hàng thì Công ty tôi có trách nhiệm bảo hành trong thời hạn bao lâu và được tính từ thời điểm nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Theo tôi được biết:

Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 125 Luật Nhà ở 2014 quy định: "1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công" và khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2014 quy định: "4. Chính phủ quy định chi tiết về bảo hành công trình xây dựng".

- Đối chiếu với khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trình công trình công trình xây dựng: "2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

c) Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở".

Như vậy, trong trường hợp này tôi phải áp dụng điểm nào để xác định thời hạn bảo hành nhà ở?

Thứ hai, nếu áp dụng điểm c khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP trên thì sẽ dãn chiếu sang khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở 2014: 1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở "theo quy định của pháp luật về xây dựng". Việc quy định "theo quy định của pháp luật về xây dựng" có thể hiểu thời hạn bảo hành nhà ở phải dẫn chiếu ngược lại pháp luật về xây dựng (khoản 2 Điều 35 NĐ 46/2015/NĐ-CP) hay hiểu theo nghĩa nào khác? Và nếu không dẫn chiếu lại pháp luật về xây dựng thì phải áp dụng điều luật nào của Luật Nhà ở về việc xác định thời hạn bảo hành nhà ở của nhà thầu thi công?

Nguyễn Hoàng Long (nguyenhoanglong.ulaw@gmail.com) -

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định: “Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về “dịch vụ tư vấn đơn giản”.

Tại Điểm a Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ quy định: “Hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói”.

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ quy định: “Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc.

Đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng, khối lượng khảo sát chưa xác định rõ (ví dụ như khối lượng chiều sâu mũi khoan địa chất theo phân cấp đất đá), chi phí thiết kế tính bằng hệ số % x chi phí xây lắp trong khi chi phí xây lắp tại thời điểm ký hợp đồng tư vấn thiết kế chưa xác định chính xác.

Như vậy, đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng thì việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định đã phù hợp chưa? Có thể áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói được không?

Nguyễn Văn Đông (dongtq1990@gmail.com) -

Xác định chiều cao ghi theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Tôi đang lập dự toán cho một công trình có chiều cao tính từ cốt 0.00 đến mái là +13,1 m. Theo thông tư 10/2019/TT-BXD thì chiều cao trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt +- 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt =< 6m; =< 28m.... Vậy đối với chiều cao công trình là 13.1m thì tôi có phải tách thành 2 công tác là =< 6m và =< 28m để lập dự toán cho Cột, dầm, sàn không hay sử dụng định mức =<28 m cho các công tác cốt thép Cột, dầm, sàn không?

Trần Ngọc Nam (ngocnam132890@gmail.com) -