Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ xác định quy mô dân số, tính chỉ tiêu dân số khi lập quy hoạch
1/31/19 10:05 AM

Ngày 30/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định quy mô dân số, tính chỉ tiêu dân số khi lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo đó, đối với quy hoạch chung đô thị: Căn cứ Điều 25, Điều 26, Điều 27 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, việc xác định quy mô dân số đô thị là một trong các nội dung nghiên cứu, đề xuất của đồ án quy hoạch chung. Quy mô dân số toàn đô thị cần được xác định trên cơ sở phân tích, luận cứ về xu hướng tăng, giảm dân số qua các năm theo quy luật sinh học và dịch chuyển cơ học, đảm bảo tuân thủ quy định tại mục 1.4.7 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008. Ngoài ra, đề nghị Sở Xây dựng Cần Thơ tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế Quy hoạch xây dựng đô thị TCVN4449:1987 để tính toán dự báo dân cư đô thị.

Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Căn cứ Điều 29, Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, trên cơ sở quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch, các chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật được xác định theo từng ô phố (đối với quy hoạch phân khu), toàn khu vực quy hoạch và từng lô đất (đối với quy hoạch chi tiết).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_11-BXD-QHKT_30012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE