Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
4/19/19 3:23 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 526/UBND-CN ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn trong đó đề nghị xem xét, chấp thuận khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có văn bản số 817/BXD-QHKT ngày 18/4/2019 trả lời như sau:

1. Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

2. Về khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy xi măng Bỉm Sơn theo đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCXDVN 01:2008 đang được Bộ Xây dựng soát xét, chỉnh sửa phù hợp với thực tiễn trong đó có nội dung yêu cầu về khu công nghiệp kho tàng như sau: “Đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II phải bố trí xa khu vực dân dụng, cấp độc hại và khoảng cách an toàn môi trường tuân thủ theo các quy định của Bộ Khoa học Công nghệ hoặc phải xác định bằng công cụ đánh giá tác động môi trường hoặc dựa trên các dự án tương tự”.

3. UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các cơ sở công nghiệp đổi mới công nghệ và thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường (khói, bụi, tiếng ồn...) nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, sức khỏe cho cộng đồng dân cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 817/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_817-BXD-QHKT_18042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE