Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp
6/19/19 2:35 PM

Ngày 19/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 75/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp.

Đối với doanh nghiệp Nhật Bản thuê 40 ha đất trong Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông được xác định là Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy: Căn cứ Khoản 7 Điều 28  Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (sửa đổi bổ sung Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014), Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy (doanh nghiệp Nhật Bản) có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (diện tích 40 ha đất thuê) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Chủ đầu tư thứ cấp đã thuê diện tích đất lớn hơn 5 ha để thực hiện đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp Hòa Xá, Bảo Minh: Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Chủ đầu tư thứ cấp tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao thực hiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 75/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_75-BXD-QHKT_19062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE