Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn tính toán khối lượng trong dự toán xây dựng công trình
7/11/19 2:07 PM

Ngày 11/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1623/BXD-KTXD gửi Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tính toán khối lượng trong dự toán xây dựng công trình.

1. Việc điều chỉnh hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, đảm bảo đúng thẩm quyền quyết định điều chỉnh theo quy định của pháp luật, không vượt giá gói thầu được duyệt.

2. Hợp đồng thực hiện gói thầu số 05XD: Xây dựng Ký túc xá khu A, khu B, Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại TP Hồ Chí Minh ký kết ngày 29/8/2014 gửi kèm văn bản số 799/KBTPHCM-QLDA, do vậy hợp đồng trên chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu số 05XD được ký kết theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Tại mục 14 hồ sơ mời thầu quy định: “trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu”.

3. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về thanh toán hợp đồng xây dựng, thì việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Tại Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng đã quy định: “Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện”.

Trong hồ sơ mời thầu gói thầu 05XD chưa thể hiện khối lượng của công tác sản xuất khuôn cửa và nẹp cửa gỗ; nhà thầu đã đề xuất khối lượng tính thiếu khuôn cửa và nẹp cửa gỗ trong hồ sơ dự thầu.

4. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình, thì khối lượng cửa được đo bóc theo loại cửa và theo bộ phận của cửa như khung cửa (mét dài), cánh cửa (m2), các thanh nẹp, các tấm trang trí, hộp cửa, vật liệu, vật liệu chèn khe (nếu có)…, các loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở…

Như vậy, các bên tham gia hợp đồng cần tổ chức kiểm tra, xem xét, xác định phần khối lượng công tác sản xuất khuôn cửa và nẹp cửa gỗ trên cơ sở hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu và quy định về đo bóc khối lượng xây dựng công trình tại Quyết định số 451/QĐ-BXD; thống nhất đơn giá cho các công tác này để lập dự toán bổ sung vào giá gói thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, nội dung hợp đồng đã ký kết và không trái với hồ sơ mời thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1623/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1623-BXD-KTXD_11072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !