Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo cần góp ý

Lời nói đầu

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trang thông tin điện tử Bộ Xây Dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
 

Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý

Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
3/12/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị 0
18/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 0
10/12/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 0
13/11/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo bộ tiêu chuẩn thiết kế về condotel, officetel, shophouse, resort 0
15/11/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 0
10/9/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình 0
4/10/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
6/8/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD) 0
11/7/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 0
26/6/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 0
1/8/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 0
9/7/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 0
2/7/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 0
27/6/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 0
26/2/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 0
26/2/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 0
5/4/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng 0
22/3/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 - B40 0
22/3/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng vật liệu phủ chống phát tán bụi cho bãi tro xỉ nhiệt điện 0
22/3/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng bã thải thạch cao làm nền đường ô tô 0
22/3/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật Hướng dẫn sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường 0
22/1/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp 0
19/12/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 0
15/11/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Kết quả Pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị 0
24/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 0
9/11/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 0
5/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 1) 0
21/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và dùng trong các công trình xây dựng 0
30/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 3) 0
22/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (lần 2) 0
22/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 0
30/8/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 0
20/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của CQCM thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD 0
1/10/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2018/BXD) 0
12/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 0
4/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
4/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 0
28/5/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Kiến trúc 0
10/5/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Đề án Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023 0
9/5/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 0
12/4/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị 0
9/4/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị 0
2/5/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 0
1/2/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị 0
3/1/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 0
18/12/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 0
5/1/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị 0
27/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị 0
27/11/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 0
29/11/2017 Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị 0
4/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 0
4/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 0
30/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 0
10/11/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng 0
27/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
30/10/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị 0
6/7/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý một số chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị 0
3/5/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung một số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 0
23/5/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 0
23/5/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 0
1/3/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cốp pha trượt 0
1/3/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
9/1/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 0
13/12/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện 0
9/12/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 16:2014/BXD 0
7/9/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 0
31/8/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 0
7/9/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
16/8/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 0
23/6/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 0
30/5/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 0
20/4/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Xây dựng 0
19/4/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thử nghiệm chuyên ngành Xây dựng 0
19/2/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 0
1/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 0
7/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 0
26/11/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 0
7/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 0
7/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 0
1/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình 0
8/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 0
2/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 0
12/11/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 0
27/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0
23/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng 0
23/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 0
5/10/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) 0
23/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 0
24/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 0
29/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 0
19/8/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định phân loại đô thị 0
15/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 0
11/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 0
31/8/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng 0
13/8/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 0
17/7/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 0
15/6/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 0
25/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ 0
19/3/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ 0
31/3/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) 0
7/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
7/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư về môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản 0
2/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số Mục, Khoản mục của Thông tư số 08/2013/BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu 0
29/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 0
22/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
20/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng 0
21/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 0
13/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại chung cư 0
13/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 0
23/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 0
4/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở 0
2/12/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 7
24/11/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị 0
13/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 6
15/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 18/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng 0
25/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng 5
1/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 5
8/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng 0
20/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80 /2014/NĐ-CP ngày 06 8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 0
30/9/2014 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 0
26/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 11
29/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 0
29/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị 0
1/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quy hoạch xây dựng 0
29/8/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản 0
22/7/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 70 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 0
11/6/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện một số dịch vụ công ích đô thị. 0
23/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 07:2014/BXD 0
16/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. 0
5/6/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 10:2014/BXD 0
7/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 0
8/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo “Thông tư quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ”. 0
5/5/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 12:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 0
7/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 0
5/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. 0
4/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. 0
6/3/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 1
1/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng 0
2/4/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 16:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 0
17/1/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng 0
15/1/2014 Mời bạn đọc tham gia, Góp ý Dự thảo Quy chuẩn Quy hoạch đô thị và thiết kế Kiến trúc cảnh quan 0
12/12/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng 0
4/12/2013 Tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật thi đua, khen thưởng 0
26/11/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 1
17/10/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình (Dự thảo ngày 06/11/2013) 1
27/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 0
29/8/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Xây dựng 4
22/8/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 0
20/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Nhà ở 1
8/2/2013 Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 17
11/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị 0
3/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 0
2/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0
14/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 7
24/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng 6
28/6/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
30/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình thủy điện. 0
7/6/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 0
4/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai dự án bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản 0
2/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 0
20/3/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 8
22/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 0
3/5/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời 0
3/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 0
11/3/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư 0
17/12/2012 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 0
7/12/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
5/12/2012 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 1
24/12/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 0
23/7/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý cho Thông tư hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn 0
12/7/2012 Mời bạn đọc góp ý cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03 : 2009/BXD) 0
28/5/2012 Góp ý dự thảoThông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 0
28/5/2012 Góp ý dự thảo Thông tư Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 0
1/3/2012 Góp ý dự thảo Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng 0
12/12/2011 Góp ý dự thảo Nghị định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1
24/11/2011 Góp ý dự thảo Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
4/10/2011 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 0
22/9/2011 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng 0
7/9/2011 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng 0
17/8/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 0
21/7/2011 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 0
18/5/2011 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng 0
18/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 0
15/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC) 0
16/3/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 0
14/1/2011 Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 0
5/11/2010 Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng 0
12/11/2010 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng 0
21/9/2010 Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch 0
31/8/2010 Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 0
22/7/2010 Dự thảo Thông tư "Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng” 0
5/8/2010 Dự thảo Nghị định "Bảo trì công trình" 0
3/6/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị 0
3/6/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị 0
26/2/2010 QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 0
9/3/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định Bảo trì công trình xây dựng 0
9/3/2010 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định "Về bảo trì công trình xây dựng" 0
17/11/2009 Mời bạn đọc tham gia, góp ý cho Dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình" 0
13/11/2009 Lấy ý kiến góp ý đối với "Thông tư hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ" 0
17/11/2009 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định "Quản lý cây xanh đô thị" 0
3/11/2009 Mời bạn đọc góp ý kiến cho bộ QCVN, TCVN về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 0
2/10/2009 Góp ý dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị" 0
28/9/2009 Góp ý dự thảo Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 0
29/9/2009 Góp ý dự thảo Nghị định về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 0
13/11/2009 Lấy ý kiến góp ý đối với "Thông tư hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ" 0
29/9/2009 Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính 0
5/10/2009 Góp ý dự thảo Nghị định " về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị" 0
17/8/2009 Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về "Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 0
10/2/2009 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng công trình ngầm đô thị 0
26/11/2008 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0
17/11/2009 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 0
3/11/2008 Góp ý 8 dự thảo Tiêu chuẩn xây dựng 0