Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
9/4/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị 0
5/1/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị 0
13/12/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện 0
31/8/2016 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 0
19/8/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định phân loại đô thị 0
11/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị 0
28/6/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
7/12/2012 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
24/11/2011 Góp ý dự thảo Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 0
5/11/2010 Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng 0