Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 - 2020
4/24/14 3:08 PM

Ngày 21/4, Bộ Xây dựng dã có Quyết định 388/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 – 2020 gồm các chi tiết sau: Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế; Xây dựng, phát triển cơ cấu vùng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, gắn chiến lược với quy hoạch, kế hoạch; Tái cơ cấu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực của ngành Xây dựng; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 - 2020, gồm các cán bộ có tên sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thành viên;

4. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

5. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng Bộ, thành viên;

6. Ông Vương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên;

7. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng, thành viên;

8. Ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, thành viên;

9. Ông Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường, thành viên;

10. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng vụ Pháp chế, thành viên;

11. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, thành viên;

12. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, thành viên;

13. Ông Phạm Gia Yên, Chánh Thanh Tra Bộ, thành viên;

14. Ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động XD, thành viên;

15. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên

16. Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, thành viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, thành viên;

18. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thành viên;

19. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, thành viên;

20. Ông Trịnh Việt Cường, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thành viên;

21. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, thành viên;

22. Ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, thành viên.

23. Ông Lương Đức Long, Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng, thành viên.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013-2015 thực hiện Đề án.

Văn phòng Bộ, Các Cục, Vụ chức năng, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng quý có Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính để tổng hợp chung.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan đầu mối, giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 388/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE