Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng
8/11/14 3:07 PM

Ngày 04/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 986/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng như sau:

Mục tiêu: Đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi chung là Hệ thống quản lý chất lượng ISO, viết tắt là HTQLCL ISO) cho cán bộ, công chức tại các đơn vị: gồm các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ (gọi tắt là khối cơ quan Bộ);

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo kế hoạch chung của Bộ và kế hoạch cụ thể được phê duyệt tại khối cơ quan Bộ;

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận trước ngày 31/12/2014;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng tại khối cơ quan Bộ theo quy định.

Đối tượng thực hiện:

Những đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bao gồm: Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng.

Những đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

- Viện Kinh tế xây dựng

- Viện Khoa học công nghệ xây dựng

- Viện Vật liệu Xâv dựng

- Viện Kiến trúc quốc gia

- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Báo Xây dựng

-Tạp chí Xây dựng.

- Trung tâm Thông tin.

Phạm vi áp dụng

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bao gồm:

- Các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Toàn bộ các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại các đơn vị;

- Toàn bộ các quy trình xử lý công việc nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của các đơn vị.

Kế hoạch và nội dung triển khai

Xây dựng và thực hiện đầy đủ hệ thống tài liệu, quy trình xử lý công việc, gồm: Các quy trình chung, các quy trình bắt buộc và các tài liệu kèm theo; Các quy trình thực hiện TTHC trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án 30 (đối với các Thủ tục hành chính thực hiện tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ); Các quy trình xử lý công việc nội bộ, các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của các đơn vị.

Các bưóc triển khai gồm 10 bước:

Thành lập ban chỉ đạo ISO và Tổ công tác; Lựa chọn và ký họp đồng tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng ISO; Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng; Đào tạo về Tiêu chuẩn ISO và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu; Soạn thảo hệ thống tài liệu ISO; Triển khai áp dụng; Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO; Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuấn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Tiến độ thực hiện.

Năm 2014: Các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO theo quy định (tại điểm a khoản 2 mục I trên đây), phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, đánh giá và Công bô Hệ thông quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tiến hành triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCLC theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008….

Kinh phí thực hiện: Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh phí cho hoạt động này theo quy định tại Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị mình.

Giao Văn phòng Bộ là đầu mối, có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 986/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE