Tin hoạt động
 
Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
6/15/17 4:42 PM

Ngày 15/6/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Sinh, đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, giảng viên Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ) cho biết, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng nhằm: Xác định thực trạng về tổ chức và vị trí làm việc trong các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung biên chế, bố trí nhân lực phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan đơn, vị thuộc Bộ, qua đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bộ; đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trên từng lĩnh vực, sắp xếp, bố trí nhân lực gắn với vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, phát huy năng lực, khả năng công tác của công chức, viên chức.

Theo giảng viên Lê Anh Tuấn, xây dựng Đề án vị trí việc làm phải phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai minh bạch, mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp tương ứng.
 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trình bày những vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm ở đơn vị mình.
 

Đối với đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo rà soát xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ theo quy định. Trong khi đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định, tổng hợp gửi Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ theo quy định.

Giảng viên Lê Anh Tuấn cho biết, đối với đơn vị hành chính, Đề án vị trí việc làm được xây dựng theo các bước như sau: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; phân nhóm công việc để xác định vị trí việc làm và chức danh tương ứng; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm; thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hiện có; xác định vị trí việc làm và xây dựng bảng danh mục vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm; xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm; xác định ngạch công chức tương ứng; xác định cơ cấu ngạch công chức; hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị hành chính.

Đối với đơn vị sự nghiệp, Đề án vị trí việc làm được xây dựng theo các bước: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; phân nhóm công việc để xác định vị trí việc làm và chức danh tương ứng; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm; thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hiện có; xác định vị trí việc làm và xây dựng bảng danh mục vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm; xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm; xây dựng chức danh nghề nghiệp ứng với danh mục vị trí việc làm; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.

Tại buổi tập huấn, giảng viên Lê Anh Tuấn giải đáp nhiều ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm ở đơn vị mình.
 

Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE