Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
9/8/17 3:39 PM

Ngày 16/8/2017, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai có công văn gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc hướng dẫn thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 131/BXD-HĐXD ngày 08/9/2017 trả lời như sau: 

1. Các công trình mỏ khai thác nguyên liệu và nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng được xác định cấp công trình theo Bảng phụ lục 1.2 tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Đối với công trình nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng gắn liền với mỏ khai thác nguyên liệu thì việc áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng được thực hiện theo Điểm b, Khoản 1, Điều 3 tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

2. Các công trình mỏ khai thác nguyên liệu và nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường. Do đó, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình này thuộc cơ quan chuyên môn của ngành xây dựng và được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Thẩm quyền thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được thực hiện theo Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 131/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_131-BXD-HDXD_08092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE