Phản hồi các kiến nghị
 
Xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khi hậu - Giai đoạn 1
2/8/18 3:15 PM

Việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành mà Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đã hoàn thành để giải ngân thực hiện theo nội dung hợp đồng BT ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 266/BXD-KTXD gửi Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước – UBND TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành để Nhà đầu tư giải ngân nguồn vốn vay với Ngân hàng BIDV thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khi hậu (Giai đoạn 1). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành mà Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đã hoàn thành để giải ngân thực hiện theo nội dung hợp đồng BT ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 361/TTCN-KHĐT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố thẩm định. Trên cơ sở thông báo thẩm định thiết kế và dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bên B đã phê duyệt thiết kế và dự toán theo quy định.

3. Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng được quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/1015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Việc điều chỉnh thiết kế, dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và Điều 11 Nghị định số 32/1015/NĐ-CP. Theo đó, khi tổ chức thực hiện, các chủ thể có liên quan phải căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng được thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai các công việc cho phù hợp.

4. Hợp đồng xây dựng – chuyển giao số 2607/2016/HĐ-UBND ký ngày 27/5/2016 giữa UBND TP. Hồ Chí Minh (Bên A) và Công ty Cổ phần cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Nhà đầu tư, Bên B), các bên đã thỏa thuận:

- Khoản 1 Điều 17: “Việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, quy mô, vật tư - thiết bị, tăng công suất, hiệu suất để tăng chất lượng và hiệu quả sử dụng không nằm trong hồ sơ Thiết kế đã được duyệt (“Thay đổi”) có thể được Bên A hoặc Bên B đề xuất”.

- Khoản 1 Điều 10: “Bên B chịu trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.”

- Khoản 4 Điều 10: “Bên A giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán bản vẽ thi công hạng mục công trình độc lập với các hạng mục còn lại.”

Như vậy, việc chủ đầu tư căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định và Bên B phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật để triển khai thi công xây dựng công trình, xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành để giải ngân là phù hợp với Hợp đồng xây dựng – chuyển giao số 2607/2016/HĐ-UBND và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 266/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_266-BXD-KTXD_07022018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE