Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí lập chỉ giới đường đỏ đối với đồ án quy hoạch chi tiết và hướng dẫn xác định dự toán chi phí lập hồ sơ cắm mốc giới
2/8/18 3:44 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5563/UBND-ĐT Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí lập chỉ giới đường đỏ đối với đồ án quy hoạch chi tiết và hướng dẫn xác định dự toán chi phí lập hồ sơ cắm mốc giới.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 276/BXD-KTXD ngày 08/02/2018 trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, trường hợp các công việc quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị chưa có định mức thì chi phí được xác định bằng cách lập dự toán. Do đó việc xác định chi phí lập hồ sơ cắm mốc giới, lập chỉ giới đường đỏ cho các tuyến đường trong công tác lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện bằng phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số II Thông tư số 05/2017/TT-BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Về tỷ trọng chi phí thực hiện công việc lập chỉ giới đường đỏ cho các tuyến đường trong công tác lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng thống nhất theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5563/UBND-ĐT, đây là mức tối đa để xác định chi phí cho việc dự trù vốn cho công tác lập chỉ giới đường đỏ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 276/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_276-BXD-KTXD_08022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE