Phản hồi các kiến nghị
 
Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016
6/12/18 1:44 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 27/BXD-QHKT gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016. 

Theo đó, căn cứ Khoản 3 Điều 81 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình xây dựng khi trúng tuyến hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn đế lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định”. Về hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 có bao gồm các hình thức: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh,... như vậy, chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu. Tại Điếm d Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các trường họp và điều kiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu: “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thỉ, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyến hoặc được tuyến chọn khỉ tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định;... ”.

Quy trình chỉ định thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 27/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_27-BXD-QHKT_11062018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE