Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng quy định trong quản lý thực hiện hợp đồng
7/6/18 4:16 PM

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1650/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng quy định trong quản lý thực hiện hợp đồng. 

Theo đó, về áp dụng điều ước quốc tế tại Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định “trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Về nghiệm thu, thanh toán: Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh tiến độ hợp đồng thì trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra; Đối với những công việc vẫn được triển khai trong thời gian chưa thực hiện điều chỉnh, gia hạn hợp đồng thì việc nghiệm thu, thanh toán các hạng mục công việc này được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng.

Về điều chỉnh tiến độ hay gia hạn thực hiện hợp đồng: Khi thời hạn hoàn thành hợp đồng kết thúc nhưng hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hợp đồng chưa được gia hạn, thì các bên căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng đã ký, phạm vi công việc thực tế đã triển khai để thỏa thuận, thống nhất ký phụ lục gia hạn thời hạn hoàn thành hợp đồng, đảm bảo tính liên tục của hợp đồng và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có liệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1650/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1650-BXD-KTXD_05072018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE