Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng xây dựng
8/7/18 3:25 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1909/BXD-KTXD gửi Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Sau khi nhận được Văn bản số 540/XD-CĐ ngày 15/5/2018 của Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố tương ứng với từng thời kỳ tại Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Đối với công việc tư vấn chưa có định mức chi phí công bố tại các Quyết định trên thì vận dụng mức chi phí của dự án, công trình tương tự đã thực hiện (khi xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng) hoặc lập dự toán để xác định chi phí theo hướng dẫn trong phụ lục kèm theo các Quyết định này và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1909/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1909-BXD-KTXD_03082018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE