Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về thời hạn thanh toán và chi phí bồi thường chậm thanh toán hợp đồng xây dựng
10/5/18 3:27 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2470/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về thời hạn thanh toán và chi phí bồi thường chậm thanh toán hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, về thời hạn thanh toán: Tại Khoản 10 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy mô và tính chất của từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

Đối với những hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì bên giao thầu và bên nhận thầu có thể thỏa thuận về thời gian thanh toán khi ký kết hợp đồng tuy nhiên thời gian thanh toán không được vượt quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên nhận thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Về chi phí phạt chậm thanh toán: Bên giao thầu và bên nhận thầu cần xác định rõ trách nhiệm có liên quan của các bên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chậm thanh toán hợp đồng. Theo đó, chi phí phạt chậm thanh toán hợp đồng cần được sử dụng đúng nguồn, đúng mục đích đảm bảo phù hợp với các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật về sử dụng vốn nhà nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2470/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2470-BXD-KTXD_04102018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE