Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
7/15/19 4:13 PM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1066/SXD-VP ngày 21/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và Văn bản số 56/CCGĐ-GĐ ngày 21/5/2019 của Chi Cục giám định xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Về vấn đề này, ngày 15/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1639/BXD-KTXD trả lời như sau:

Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4, Điều 123 Luật Xây dựng năm 2014.

Căn cứ Điều 14, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng gồm: chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm: Chi phí thuê chuyên gia do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời; chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và một số chi phí khác.

Chi phí cho công tác này được xác định bằng dự toán. Việc lập dự toán phải căn cứ vào nội dung công việc từng trường hợp cụ thể của dự án, của công trình, khối lượng công việc, số lượng chuyên gia, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc các chi phí phải hợp lý, hợp pháp, tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, chi phí cho công tác này được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1639/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1639-BXD-KTXD_15072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE