Phản hồi các kiến nghị
 
Giải đáp một số nội dung chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn cho giai đoạn dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây
9/18/19 4:20 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6777/BGTVT -ĐTCT ngày 2/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn cho giai đoạn chuẩn bị dự án tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (sau đây gọi tắt là Dự án) và tài liệu bổ sung dự án ngày 16/8/2019. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2206/BXD-KTXD (18/9) có ý kiến trả lời như sau:

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý dự án được Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết tại các văn bản công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo từng thời điểm, theo đó đã quy định với các trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý, chi phí tư vấn không phù hợp do dự án, công trình, gói thầu có tính chất đặc thù riêng thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí.

Các chi phí quản lý dự án, chi phí chuẩn bị dự án, chi phí lập dự án, chi phí tư vấn gửi kèm theo văn bản số 6777/BGTVT-ĐTCT chưa phù hợp so với qui định. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát các khoản mục chi phí này, đảm bảo phù hợp với nội dung và yêu cầu thực tế thực hiện công việc quản lý theo đúng qui định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2206/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2206-BXD-KTXD_18092019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE