Phản hồi các kiến nghị
 
Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
11/25/19 4:21 PM

Ngày 25/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 282/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng An Giang hướng dẫn về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Như vậy, khi Sở Xây dựng xem xét hồ sơ của chủ đầu tư để có văn bản thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thì phải căn cứ vào quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 để thực hiện.

Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được áp dụng cho trường hợp trước khi chủ đầu tư dự án bất động sản thực hiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, không áp dụng khi chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng có thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 282/BXD-QLN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_282-BXD-QLN_25112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE