Tin cải cách hành chính
 
Năm 2018, Hà Nội phấn đấu cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
1/5/18 3:13 PM

Đây là mục tiêu được đưa ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội. Từ đó tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo kế hoạch, 100% thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình quản lý. 100% các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2018. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm các nhiệm vụ CCHC được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả. 100% UBND cấp xã được chấm điểm, xác định chỉ số CCHC.

Về cải cách thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố ban hành bảo đảm kịp thời, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

Về cải cách TTHC của Thành phố: Cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định. Các quyết định, chính sách, TTHC được công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang thông tin điện tử của sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

Về cải cách tổ chức bộ máy của Thành phố, tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 100% các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; các đơn vị sự nghiệp hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp. 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ. Tập trung vào đối tượng là trưởng, phó các phòng, ban thuộc sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính. 100% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 3.200 cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội”.

Về cải cách tài chính công của thành phố: 100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính thực hiện đúng kế hoạch của UBND thành phố. Giảm cơ cấu chi thường xuyên, tạo cơ sở để đến năm 2020, cơ cấu chi thường xuyên giảm xuống còn 50% - 52% tổng chi ngân sách địa phương.

Về hiện đại hóa hành chính, Hà Nội đặt mục tiêu 100% các văn bản, tài liệu chính thức giao dịch giữa các cơ quan nhà nước Thành phố với cơ quan trung ương hoàn toàn bằng điện tử (trừ văn bản không chuyên qua mạng theo quy định). 100% cơ quan hành chính nhà nước Thành phố sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối với công dịch vụ công trực tuyến của Thành phố. 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính bảng để xử lý và điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ.

Nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng của các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh tối thiểu đạt 80%; các dịch vụ công khác phấn đấu đạt 50%. 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Thành phố, bảo đảm phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng. 100% các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử. 100% các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE