Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
7/17/18 4:00 PM

Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1709/BXD-VP trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành triển khai hướng dẫn lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch Trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và phân cấp cho chính quyền địa phương chủ động phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Khoản 9 Điều 3 Luật Quy hoạch đã quy định Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch và trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt được triển khai thực hiện theo các Luật chuyên ngành (Khoản 3 Điều 26 và Khoản 3 Điều 27 Luật Quy hoạch).

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng và theo nội dung Tờ trình số 201/TTr-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ kèm theo Dự án sửa đổi 13 Luật để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai lập quy hoạch xây dụng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị (gồm các cấp độ: chung - phân khu - chi tiết) và quy hoạch nông thôn. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng cấp quốc gia và quy hoạch chung các đô thị loại I và loại đặc biệt thuộc Thủ tướng Chính phủ; các quy hoạch còn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉnh và các quy hoạch xây dựng khác cần phải thực hiện theo pháp luật về quy hoạch xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1709/BXD-VP. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE