Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định
5/20/19 3:08 PM

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 4064/VPCP-QHĐP ngày 14/5/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Bổ sung thêm các khoản chi phí theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng vào danh mục phí và lệ phí quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015. (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1174/BXD-KTXD ngày 20/5/2019 xin được trả lời như sau:

1. Hiện nay, việc xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định tại Khoản 5, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và chi phí kiểm tra công tác an toàn lao động của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Việc chuyển từ hình thức lập dự toán xác định chi phí sang hình thức phí và bổ sung vào Phụ lục của Luật phí và lệ phí cho hai công việc nêu trên như kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam định sẽ được Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng kết, đánh giá sự cần thiết.

Trong trường hợp các chi phí này cần thiết được xác định bằng hình thức phí, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng Đề án theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí trình Bộ Tài chính phê duyệt, đồng thời làm căn cứ để dự thảo Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1174/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE