Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
6/25/19 4:19 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng sớm thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục dân dụng khu mặt đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT.

Sau khi rà soát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có công văn 1479/BXD-HĐXD ngày 25/6/2019 trả lời như sau:

1. Về hồ sơ trình thẩm định của Dự án

Ngày 04/4/2019, Bộ phận một cửa - Bộ Xây dựng đã tiếp nhận Tờ trình số 1016/TTr-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục dân dụng khu mặt đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án). Hồ sơ Dự án được chuyển về Cục Quản lý hoạt động xây dựng trong ngày 04/4/2019.

Hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (gồm thuyết minh và bản vẽ);

- Hồ sơ pháp lý dự án;

- Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn lập dự án;

2. Về quá trình thẩm định hồ sơ Dự án

Sau khi nghiên cứu hồ sơ Dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã làm việc với đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận; Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Rạng Đông) và đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở (Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC) 02 lần, cụ thể:

(1) Lần thứ nhất (ngày 18/4/2019): Làm việc với Đơn vị tư vấn thiết kế, tại buổi làm việc các bên đã cùng trao đổi và thống nhất các nội dung còn tồn tại của hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Công trình nhà ga hàng không dân dụng thuộc đối tượng có yêu cầu kiến trúc đặc thù cần phải thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, hồ sơ kèm theo không có tài liệu thể hiện việc công trình nhà ga đã được thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc theo quy định.

- Dự án chưa có ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với thiết kế cơ sở của cơ quan cảnh sát về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Dự án chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Dự án chưa có các thỏa thuận đấu nối của cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương trong việc đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án với hạ tầng kỹ thuật khu vực như: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc.

- Hồ sơ chưa được cơ quan trình thẩm định/Chủ đầu tư đóng dấu xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở (Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC) có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00006578, trong đó lĩnh vực hoạt động xây dựng không có năng lực thiết kế phần kiến trúc công trình dân dụng.

Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở cam kết sẽ báo cáo các nội dung nói trên đến UBND tỉnh Bình Thuận để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

(2) Lần thứ hai (ngày 07/5/2019): Làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, Nhà đầu tư, Đơn vị tư vấn thiết kế, tại buổi làm việc các bên đã cùng trao đổi và thống nhất các nội dung còn tồn tại của hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Các nội dung đề cập tại buổi làm việc thứ nhất chưa được khắc phục, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, Nhà đầu tư, Đơn vị tư vấn thiết kế chưa bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) nên phải có ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 09/5/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có văn bản đề nghị Cục Kinh tế xây dựng nghiên cứu, có ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án.

Ngày 07/6/2019, Cục Kinh tế xây dựng đã có ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức đối với Dự án tại văn bản số 145/KTXD-TTTV.

Do Nhà đầu tư chưa bổ sung hồ sơ và chưa có ý kiến giải trình, làm rõ về các nội dung đã trao đổi nên Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã dự thảo thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở (lần 1), trong đó đánh giá hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục dân dụng khu mặt đất thuộc Dự án chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Kinh tế xây dựng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bình Thuận thực hiện thẩm định ngay hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án sau khi Nhà đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1479/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE