Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/28/19 4:08 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng có thông tư hướng dẫn về phát triển kinh tế trang trại (Đối với các hạng mục công trình phê duyệt được xây dựng trên đất nông nghiệp cần xác định rõ: Thẩm quyền phê duyệt; Thẩm quyền cho phép xây dựng xác định định mức trong xây dựng các hạng mục kinh tế trang trại)”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2048/BXD-HĐXD (28/8/2019) có ý kiến như sau:

Chính sách ưu đãi đối với việc phát triển kinh tế trang trại được quy định cụ thể tại Điều 142 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tại Điều 16 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP đã yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các nội dung được giao tại Nghị định.

Để được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai.

Về định mức xây dựng công trình, các tổ chức, cá nhân căn cứ vào các bộ định mức do Bộ Xây dựng công bố để áp dụng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành tăng cường hướng dẫn các địa phương, tổ chức và cá nhân trong việc phát triển kinh tế trang trại như kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2048/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE