Ứng dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng
 
Quảng Ninh: Tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện
9/10/19 2:52 PM

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 6315/UBND-MT về việc tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện.

Để đảm bảo việc thực hiện việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu các Công ty Nhiệt điện: Quảng Ninh, Uông Bí, Đông Triều-TKV, Cẩm Phả-TKV, Mông Dương, BOT Mông Dương, Thăng Long chủ động chuyển giao tro, xỉ, thạch cao đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, gồm: TCVN 6882:2011, TCVN 8825: 2011, TCVN 7570:2006 TCVN 4315:2007, TCVN 11586:2016, TCVN 10302:2014, TCVN 12249:2018 cho các đơn vị để tái sử dụng hoặc làm phụ gia cho sản xuất xi măng, sản xuất bê tông, san lấp mặt bằng để giảm thiểu khối lượng tro, xỉ lưu chứa tại các bãi thải theo đúng quy định pháp luật. Chỉ chuyển giao tro, xỉ, thạch cao thải cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng tuân thủ các quy định tại Điều 40 của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện công tác thu hẹp diện tích bãi thải đảm bảo lưu chứa lượng tro, xỉ phát sinh không quá 2 năm sản xuất trung bình bao gồm cả lượng tro, xỉ đã đổ, hoàn thành trước ngày 1/1/2020. Trường hợp tro, xỉ, thạch cao không thể xử lý, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc trong các công trình xây dựng gây quá tải bãi lưu chứa tro, xỉ thì phải thuê đơn vị có chức năng xử lý như chất thải rắn theo đúng quy định hiện hành tránh trôi lấp, phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, giải quyết về các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Báo cáo kết quả hoàn thành đề án xứ lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao về UBND tỉnh và các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/1/2020.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng: Tăng cường công tác phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông (có phụ gia) hoặc trong các công trình xây dựng cho các Nhà máy nhiệt điện, các chủ đầu tư công trình xây dựng...; Hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất từ tro, xỉ, thạch cao theo quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xi, thạch cao tại các Nhà máy nhiệt điện theo chức năng nhiệm vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách liên quan đến việc thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sản xuất trung bình theo quy mô, công suất của từng nhà máy nhiệt điện trên địa bàn theo đúng nội dung của Quyết định Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cuờng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ, xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Công Thương: rà soát nội dung và hướng dẫn kịp thời các Nhà máy nhiệt điện hoàn thiện Đề án tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các Nhà máy nhiệt điện đảm bảo theo quy định tại Quyết địnhcủa Chính phủ và Bộ Công Thương đảm bảo tiến độ hoàn thành đề án của các nhà máy trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm được được sản xuất từ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh.


Theo Quangninh.gov.vn


Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE