Thông báo
 

Thực hiện quyết định về công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản định kỳ hàng quý, hàng năm, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

 

Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 582/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng về việc phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020.

 

Ngày 13/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 16/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Như sau:

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.

 

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 316/BXD-KHTC gửi Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước năm 2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 158/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019. 

 

Ngày 11/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/TB-BXD thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

 

Thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kinh tế xây dựng đã phối hợp cùng Viện Kinh tế xây dựng tổ chức triển khai rà soát, bổ sung hệ thống định mức dịch vụ công ích đô thị bao gồm: Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước; Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (được công bố kèm theo các Quyết định số: 590/QĐ-BXD, 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng). 

 

Thời gian gần đây Bộ Xây dựng phát hiện Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://hdxdxaydung-gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-nha-thau.html có hành vi giả mạo Bộ Xây dựng để đăng tải lên mạng các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân không do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ cấp.

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE